CHAMPION TEAM WROCŁAW | NAJWIĘKSZE CENTRUM TAŃCA NA DOLNYM ŚLĄSKU

REGULAMIN

REGULAMIN CENTRUM TAŃCA CHAMPION TEAM 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych w Centrum Tańca Champion Team (nazywanym dalej Centrum Tańca ) jest akceptacja wszystkich punktów poniższego Regulaminu przez Uczestnika zajęć tanecznych lub w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna. Dokonanie zapisu na zajęcia oraz zapłata są równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Jedyną formą pełnej rezerwacji miejsca w wybranej grupie jest dokonanie opłaty za zajęcia najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

3. Wpłaty za zajęcia należy dokonać najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć- za cały miesiąc nauki lub za pojedynczą lekcję, w której uczestnik chce wziąć udział.

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość uregulowania odpłatności za miesiąc w innym terminie po otrzymaniu pisemnej zgody właściciela Centrum Tańca.

Dokonując opłaty za pomocą przelewu bankowego Uczestnik ma obowiązek podać w  tytule wpłaty swoje imię i nazwisko, formę tańca oraz wybrany dzień i godzinę zajęć . W przypadku braku wymaganych danych Centrum Tańca Champion Team nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub opóźnione zaksięgowanie płatności.

4. Osoby, które nie opłaciły udziału w zajęciach, nie mają prawa w nich uczestniczyć.

5. Przy pierwszym uiszczeniu opłaty za zajęcia Uczestnik otrzymuje legitymację uczestnika, która określa przynależność do Centrum Tańca i jest równocześnie dowodem wpłaty za dany miesiąc nauki. Uczestnik jest zobowiązany okazywać legitymację każdorazowo przy dokonywaniu wpłaty.

6. Odpłatność za zajęcia nie ulega zmianie w przypadku nieobecności Uczestnika.

7. Nieobecność można odrobić z inną grupą wg grafiku po wcześniejszym ustaleniu z instruktorem, pod warunkiem że nieobecność została zgłoszona dzień przed planowanymi zajęciami.

8. Do uzyskania zniżki za zajęcia taneczne upoważnione są wyłącznie osoby, uczęszczające równolegle na kilka różnych form tańca(promocja dotyczy grup początkujących, gdy ich liczebność nie jest mniejsza niż 15 osób) oraz osoby korzystające z Akcji Promocyjnych ogłaszanych na Facebook’owym profilu Centrum Tańca. Zniżka nie obejmuje lekcji indywidualnych.

9. Jeżeli ilość Uczestników w grupie jest mniejsza niż 10, Centrum Tańca zastrzega sobie prawo zamknięcia grupy, połączenia jej z inną grupą lub zmiany warunków uczestnictwa (w tym wysokości opłat i terminów odbywania się zajęć), o czym Uczestnicy zostaną uprzednio poinformowani.

W wyjątkowych przypadkach Centrum Tańca ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo za instruktora. Informacja będzie dostępna na Facebook’owym profilu Centrum Tańca, na stronie internetowej www lub przekazana uczestnikom osobiście, telefonicznie albo drogą elektroniczną (e-mail).

10. Centrum Tańca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej , natomiast nie odpowiada za stan zdrowia  oraz ewentualne kontuzje Uczestników zajęć.  Uczestnicy, jeśli jest taka ich wola ubezpieczają się we własnym zakresie.

11. Zapisując się na zajęcia w Centrum Tańca Uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność.

12. Pracownicy Centrum Tańca sprawują opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami zajęć znajdującymi się wyłącznie na sali treningowej, za ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia oraz poza salą ćwiczeń (np. w szatniach) odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie.

13. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających.

14. Uczestnicy, których zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne zostaną decyzją instruktora wykluczone z zajęć bez zwrotu opłaty za te zajęcia.

15. Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer  w trakcie zajęć  bez pisemnej zgody właściciela Centrum Tańca jest zabronione.

16.Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście Uczestników danych zajęć. Ze względu na komfort zajęć Uczestników, rodzice, czy też osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych. Wyjątek stanowią występy oraz lekcje pokazowe, o których rodzice lub opiekunowie Uczestników zostaną poinformowani z tygodniowym wyprzedzeniem.

17. Uczestnik zajęć nie może przebywać  na salach tanecznych bez zgody i wiedzy Instruktora.

18. Wejście na salę taneczną jest możliwe tylko w czystym obuwiu zmiennym.

19. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wylewania na podłogę substancji mogących ją zniszczyć, w tym m.in. wody i substancji oleistych.

20. Uczestników zajęć w Sali Pole Dance obowiązuje strój sportowy bez metalowych ozdób i elementów, w tym zamków i guzików. Zabronione jest także uczestnictwo w zajęciach w biżuterii – zakaz dotyczy zwłaszcza pierścionków , obrączek, bransoletek oraz kolczyków w pępku i innych nietypowych miejscach. Osoby,które nie zastosują się do powyższego akceptują fakt, iż w przypadku zniszczenia sprzętu zostaną obciążone jego naprawą lub wymianą. W dniu treningu zabronione jest smarowanie się kremami i olejkami lub jakimikolwiek substancjami nawilżającymi.

21. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do Centrum Tańca i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

22.  Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia Centrum Tańca nie ponosi odpowiedzialności.

23.  Centrum Tańca zastrzega sobie prawo wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas realizacji zajęć. Każdy Uczestnik zajęć w Centrum Tańca wyraża bezwarunkową i bezterminową zgodę na wykorzystanie tych materiałów.

24. Niedostosowanie się do niniejszego Regulaminu może być podstawą do skreślenia Uczestnika z listy, bez zwrotu kwoty wpłaconej na poczet zajęć.

25. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez Prezesów Centrum Tańca, dostępnych pod numerami telefonu 693-665-729 (Dawid Wiśniewski).

26. Klub Sportowy Tańca Towarzyskiego kieruje się niniejszym regulaminem i regulaminem rozszerzonym tylko i wyłącznie na potrzeby Klubu. Regulamin rozszerzony Klubu Sportowego Tańca Towarzyskiego sprawuje formę nadrzędną nad niniejszym regulaminem

27. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście, telefonicznie lub będą umieszczone w aktualnościach na stronie www.championteam.pl oraz na Facebook’u.